Göteborgs Symfoniker är Sveriges Nationalorkester och Västra Götalandsregionens ledande musikinstitution. Från basen i den unika byggnaden Göteborgs Konserthus drivs verksamheten av kärleken till musiken och ambitionen att ge publiken konstupplevelser i världsklass – oavsett om det sker i Göteborgs Konserthus, under orkesterns internationella turnéer och regionala gästspel, via GSOplay eller inom orkesterns barn- och ungdomsverksamhet. Göteborgs Symfoniker har målsättningen att vara bland de främsta orkestrarna i världen vilket genomsyrar hela vår verksamhet.

Göteborgs Symfoniker AB (GSAB) är ett helägt dotterbolag inom Västra Götalandsregionen och består av ca 170 anställda, varav 109 orkestermusiker och 12 deltidsanställda korister. I verksamheten ingår även Göteborgs Konserthus restaurang samt konferens- och uthyrning.

Vi har en lång och spännande historia, men blickar alltid framåt och strävar efter perfektion i alla delar. Organisationen drivs av passion, mod och gemenskap.

English version

The Gothenburg Symphony Orchestra is the National orchestra of Sweden and the leading musical institution in the Region Västra Götaland. The GSO and its members are driven by the love of music and the ambition to offer world-class artistic performances – whether from the GSO’s home stage at the unique Gothenburg Concert Hall, during international tours, regional guest performances, online via GSOplay, or at the orchestra's events for children and young adults. The GSO aims to be among the leading orchestras in the world, and our vision is reflected in everything we do.

Göteborgs Symfoniker AB (GSAB), which is a limited company fully-owned by the Västra Götaland regional administration, has some 170 employees, of whom 109 are musicians and 12 part-time chorists. Our activities also include the Concert Hall Restaurant, conference services and events venue hire.

We have a long and exciting history; however, we are always looking ahead and striving for perfection in all of our activities. The entire organization is driven by passion, courage and a strong sense of community.

SENIOR REKRYTERINGSKONSULT OCH PARTNER
Anne Palmgren
070-712 72 22
anne.palmgren@finnvedenexecutive.se

Till Göteborgs Symfoniker AB söker vi nu en

Planeringschef / Head of Planning

(English version down below)

Vår vision är vår ledstjärna - Göteborgs Symfoniker berör och engagerar.

Befattningen
Som Planeringschef har du det övergripande ansvaret för planering och programläggning för Göteborgs Symfonikers årliga Generalprogram och digitala utbud via GSOplay. Uppdraget inkluderar även planering av konserthusets övriga serier (jazz, kammar och Världen i Konserthuset) av Symfonikernas turnéverksamhet, gästspel, evenemang och uthyrningar. Uppdraget är centralt för hur vi når ut till våra konserthusbesökare, till våra digitala lyssnare och hur våra ensembler kan prestera på högsta konstnärliga nivå. Du förväntas att tillsammans med konstnärligchef/VD driva det långsiktiga arbetet för Göteborgs symfonikers hela programverksamhet i enlighet med vår programstrategi. Uppdraget ställer mycket höga krav på kvalitet i en kontext som är regional, nationell och internationell.

Ditt arbete blir initialt att skapa arbetsformer och tydliggöra din organisation för programplaneringeringen i syfte att uppnå ökad samordning och flexibilitet i den konstnärliga planeringen såväl som för den publika tillgängligheten. Det gäller såväl programutbudet på plats i Göteborgs Konserthus som för programutbudet via GSOplay. I ditt ansvar ingår även omvärldsbevakning samt kontaktskapande verksamhet nationellt och internationellt. Utöver det konstnärliga samordnings- och planläggningsarbetet ingår uppgifter inriktade på planering/producentverksamhet, teknik, GSOplay och notbibliotek, och omfattar i nuläget totalt ca 15 personer. Planeringschefen ingår i ledningsgruppen och rapporterar till konstnärlig chef/VD.

Den vi söker
För att lyckas i detta uppdrag krävs att du har en mycket god repertoarkännedom om västerländsk konstmusik, att du är väl insatt i svenskt musikliv och svensk musik samt att du är genuint intresserad av vår tids musik inom olika genrer. Samspel med våra dirigenter, artister och vår orkester är avgörande för hur väl programläggningen faller ut. Du har en musikutbildning som grund samt erfarenhet av planeringsarbete vid större musikinstitutioner eller motsvarande. Har du dessutom ett utvecklat nationellt och internationellt nätverk inom agent-, dirigent- och artistledet är det meriterande. Kombinerat är det viktigt att du har en gedigen och dokumenterad erfarenhet som chef och ledare och att du är van att förhandla och upprätta avtal. Uppdraget ställer höga krav på en god organisatorisk och administrativ förmåga. Ditt ledarskap bygger på tydlighet i kombination med god förmåga att delegera och arbeta genom dina medarbetare för att uppnå resultat. Du är intresserad av dina medarbetares kompetens och erfarenhet och nyttjar ditt teams resurser klokt och effektivt.
Eftersom uppdraget ställer höga krav på att bygga goda relationer både nationellt och internationellt ställs höga krav på att du stimuleras av att bygga hållbara kontakter i branschen och att du är trygg i din kompetens och erfarenhet. För uppdraget krävs att du behärskar svenska och engelska språket i tal och skrift. Som person är du välorganiserad, drivande, strukturerad samtidigt som du är prestigelös.

Anställning
Hos oss får du verka i en mycket kreativ miljö, i en organisation som befinner sig på hög internationell nivå i sin bransch. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort Göteborg. Vissa tjänsteresor förekommer.

Kontaktuppgifter och ansökan
I denna rekrytering har vi valt att samarbeta med Finnveden Executive AB. För mer information om tjänsten kontakta rekryteringskonsult Anne Palmgren, tfn 0707-12 72 22. Då urval sker löpande vill vi ha din ansökan snarast, dock senast 2021-09-13. Ansökan till tjänsten sker via Finnveden Executives hemsida, http://www.finnvedenexecutive.se

Välkommen med din ansökan!

Göteborgs Symfoniker AB is currently looking for a

HEAD OF PLANNING

The GSO: Creating music that evokes emotions and commitment – our vision is our guiding star.

The position
As our Head of Planning you have the overall responsibility for planning the Gothenburg Symphony’s annual Season Program as well as our digital program on GSOplay. The position also includes planning of the concert hall’s other music events (e.g. jazz, chamber music and a World of Music), the orchestra’s touring programs, special performances, events and venue rentals. Central to this position is how we communicate with our concert hall and digital audiences, and how our ensembles are able to perform at the highest artistic level. Together with our Artistic Director/GM you are expected to drive long-term initiatives concerning the orchestra’s entire program activities based on and in line with our program strategy. The position requires professional standards of a very high quality in a regional, national as well as an international context.

Initially, your main responsibility will be to create working methods and clearly communicate how you intend to organize the planning process with a view to increase artistic coordination and flexibility as well as audience accessibility regarding both the concert hall program and the digital program via GSOplay. Your responsibilities also include business intelligence and networking, nationally and internationally. In addition to artistic coordination and planning, your responsibilities include producer task planning, tech issues, GSOplay and our music library involving some 15 employees. The Planning Manager is a member of the Management Team and reports to the Artistic Director /GM.

Whom we are looking for
To succeed in your position, you must have a very good knowledge of the Western art music repertoire, be very well acquainted with Swedish music life and Swedish music, and have a genuine interest in the various music genres of our time. Interaction with our conductors, artists and orchestra members is crucial to the success of the program planning processes. You have a music education and experience of planning work at major music institutions, or similar experience. If you also have a well-developed national and international network of agents, conductors and artists, this will be considered as an advantage. It is also important that you have a solid and documented experience as a manager/leader, and that you are used to negotiating contracts and agreements. The position also requires very good organizational and administrative skills. Your leadership should be based on your ability to communicate clearly, delegate and work through your team to achieve results. You have a true interest in your team’s individual skills and experience and know how to use their resources wisely and efficiently.

As the position requires a very good ability to establish both national and international relationships, you must be stimulated by and confident in using your skills and experience to create sustainable contacts within the music industry. In addition, you must be fluent in Swedish and English, verbally and in writing. As a person, you are well-organized, driven, well-structured, humble and an able team worker.

Employment
You will be part of a very creative working environment and an organization at the highest international level within the music industry. The position is based on permanent full-time employment. Commencement by agreement. Location: Gothenburg. You should be prepared to travel when required.

Contact and application
In this recruitment we cooperate with Finnveden Executive AB. For more information about the position, please contact Senior Recruitment Consultant Anne Palmgren on +46 /0/707 12 72 22. As there is an ongoing selection of candidates, we would like you to upload you application on our homepage, http://www.finnvedenexecutive.se as soon as possible; however, not later than 13 September 2021.

You are most welcome to submit your application!
SENIOR REKRYTERINGSKONSULT OCH PARTNER
Anne Palmgren
070-712 72 22
anne.palmgren@finnvedenexecutive.se