GöteborgsOperans vision – Ett av norra Europas ledande operahus. Ett modernt och nytänkande operahus som kännetecknas av professionalism och engagemang. Vi arbetar med en bred repertoar av opera, dans, musikal och konsert och är en viktig aktör i regionens utveckling. GöteborgsOperan är en mångkulturell arbetsplats med ungefär lika många kvinnor som män anställda.

GöteborgsOperan AB är ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen med ca 530 anställda. Totalt ges på Stora och Lilla scenen samt i regionen ca 380 föreställningar per år för ca 265.000 besökare. Vi omsätter ca 500 miljoner kr varav ca 27% är egenfinansiering.

English version

Our vision is to be among the leading opera houses in northern Europe – a modern and innovative house characterized by professionalism and commitment in every aspect of our broad repertoire of opera and dance performances and musicals. The Göteborg Opera is an important stakeholder and partner in regional development. The Göteborg Opera is a multicultural workplace, with an almost equal number of male and female employees.

GöteborgsOperan AB, which has some 530 employees, is a wholly owned company within the Region Västra Götaland. We offer about 380 performances annually with over 265,000 audience on our small and main stages as well as within the regional area. Our turnover amounts to some 500 million SEK of which some 27% is self-financed.

SENIOR REKRYTERINGSKONSULT OCH PARTNER
Anne Palmgren
070-712 72 22
anne.palmgren@finnvedenexecutive.se

Göteborgsoperan AB söker

Orkesterchef / Orchestra Director

(English version down below)

GöteborgsOperan är ett operahus med professionella och engagerade medarbetare, avancerad teknik och komplex organisation. Vårt arbetssätt är effektivt projektorienterat för genomförande av opera, dans, musikal och konsert, de områden som utgör grunden för vår repertoar. GöteborgsOperan är en personalintensiv arbetsplats med många produktioner på gång samtidigt vilket ger tillfälle till många spännande möten och ett nära samarbete mellan verksamhetens olika avdelningar.

Som orkesterchef inom GöteborgsOperan har du ett fullt ut delegerat ansvar för orkesteravdelningen, 86 musiker och 3 medarbetare inom orkesterservice, med uppdraget att stödja det konstnärliga arbetet. Tillsammans med biträdande orkesterchef, som i huvudsak ansvarar för att säkerställa de personalrelaterade frågorna, såsom de avtals- och arbetsmiljömässiga förutsättningarna för orkesterverksamheten, utgör ni det ledningsteam som kvalitetssäkrar förutsättningarna för orkesterverksamheten som helhet.

Övergripande innebär orkesterchefens uppdrag att säkerställa orkesterverksamheten så att den planerade repertoaren kan genomföras på högsta konstnärliga nivå. Du förväntas driva kontinuerliga utvecklingsinsatser för såväl orkestern som helhet som för respektive orkestermedlem. Du utgör i rollen som orkesterchef ett konstnärligt stöd i Konstnärlig chef Opera/dramas repertoarplanering och förväntas bidra med din expertis så att vald repertoarplan kan genomföras ur konstnärligt, arbetsmiljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Du deltar i den långsiktiga repertoar- och programplaneringen utifrån perspektiv på orkesterns medverkan och förutsättningar.
Orkesterchefen rapporterar till Konstnärlig chef Opera/drama och ingår såväl i GöteborgsOperans konstnärliga ledningsgrupp som i GöteborgsOperans strategiska ledningsgrupp.

Den vi söker
För att lyckas i detta uppdrag krävs att du har kunskap om och förståelse för de utmaningar de individer står inför som förväntas prestera på högsta konstnärliga nivå och som ständigt lever i en process som ska leda till kollektiva topprestationer. Din erfarenhet inom repertoarplanering i kombination med din lyhördhet, kommunikativa förmåga och förståelse för konstnärliga processer kommer att vara avgörande för hur du lyckas i uppdraget.
Uppdraget spänner från långsiktigt strategiskt utvecklingsarbete och repertoarplanering till en synnerligen detaljrik planering och ett individnära arbete. Därför ställs höga krav på din flexibilitet, förmåga att se helheten och detaljerna samt krav på att du kommunicerar och skapar delaktighet.
Du har en för uppdraget relevant akademisk utbildning och motsvarande yrkeserfarenhet. Har du genomgått ledarskapsutbildning är det meriterande. I övrigt söker vi dig med ett brett kontaktnät nationellt och internationellt.

Vi förväntar oss att du har erfarenhet av en liknande befattning inom branschen, är van att hantera repertoarval och god planering för konstnärliga prestationer samt har erfarenhet av att driva utvecklingsarbete.
Som ledare är du coachande och samtidigt tydlig med vad som ska uppnås. Till det krävs att du är en god organisatör med förmåga att på ett konstruktivt och effektivt sätt informera, kommunicera och utveckla ett kvalitetsarbete som säkerställer god arbetsmiljö och proaktivt arbetssätt i stödet runt orkestern.

Kontaktuppgifter och ansökan
I denna rekrytering har vi valt att samarbeta med Finnveden Executive AB. För mer information om tjänsten kontakta rekryteringskonsult Anne Palmgren, tfn 0707-12 72 22. Då urval sker löpande vill vi ha din ansökan snarast, dock senast 2021-04-25. Ansökan till tjänsten sker via Finnveden Executives hemsida, http://www.finnvedenexecutive.se

Välkommen med din ansökan!


Göteborgsoperan AB is looking for an

Orchestra Director

The Göteborg Opera has professional and committed team members, advanced technical solutions and a complex organization. We work based on a project-oriented approach for efficient implementation of operas, dance performances and musicals, which form the basis of our repertoire. The Göteborg Opera is a staff-intensive workplace with many productions underway at the same time, which means there are many opportunities for exciting interaction and close collaboration between our departments.

As our Orchestra Manager, you will have fully delegated responsibilities for the orchestra department, including 86 musicians and 3 employees in orchestra services. Your main task will be to provide the overall support required for the Opera’s artistic progress. Together with the assistant orchestra manager, who is mainly responsible for staffing issues, such as the orchestra’s contractual and work environment conditions, you constitute the Orchestra Management Team working with quality assurance of the orchestra’s operation as a whole.

The Orchestra Manager’s overall task is to ensure the operation of the orchestra so that the repertoire planned may be accomplished at the highest artistic level. You are expected to drive ongoing development initiatives for the orchestra as a whole as well as for each individual member. In your role as Orchestra Manager, you provide artistic support to the Artistic Director Opera/Drama in the repertoire planning process. You are expected to contribute your expertise so that the selected repertoire may be implemented based on the desired artistic, work-environment and financial perspectives. You will also be part of the long-term repertoire/programme planning process based on perspectives on the orchestra’s participation and potential.

The Orchestra Manager reports to the Artistic Director Opera/Drama and is a member of the Göteborg Opera´s Artistic Management Group and its Strategic Management Group.

Your profile
To become successful in your role, you must know and understand the challenges faced by individuals who must be able to perform at the highest artistic level, and who constantly live in a process that is expected to result in collective top performances. Your experience in repertoire planning combined with your responsiveness, communication skills and understanding of artistic processes will be crucial to how you will succeed in this position.

The position involves long-term strategic development and repertoire planning as well as minute planning and close collaboration with individual staff members. Therefore, it is very important that you are flexible, both detail-oriented and able to see the “big picture” and good at communicating and creating a culture of involvement.

Your education should include relevant degree studies and corresponding professional work experience. Leadership training will be considered as a plus. In addition, we are looking for a person with a wide network of national and international contacts.

We expect you to have previous experience of a similar position within the industry, and that you are used to working with repertoire selection and strategic planning for artistic success, and that you have experience of driving development work.

As a leader, you have a coaching approach, while at the same time being clear about what is to be achieved. You must be a good organizer and have the ability, constructively and efficiently, to inform about, communicate and drive quality assurance in order to ensure a proactive approach and a good working environment as part of the support surrounding the orchestra.

Contact and application
In this recruitment we cooperate with Finnveden Executive AB. For more information about the position, please contact Senior Recruitment Consultant Anne Palmgren on +46 /0/707 12 72 22. As there is an ongoing selection of candidates, we would like to have your application as soon as possible; however, not later than 25 April 2021. Applications to be submitted via our homepage, http://www.finnvedenexecutive.se.

Welcome with your application!SENIOR REKRYTERINGSKONSULT OCH PARTNER
Anne Palmgren
070-712 72 22
anne.palmgren@finnvedenexecutive.se